Testamentti

Hyvin harkittu ja ammattitaitoisesti laadittu testamentti takaa tahtosi toteutumisen.

Yksiselitteinen testamentti on myös palvelus kuolinpesälle. Epäselvästi laadittu testamentti voi johtaa tulkintariitoihin ja pitkittää pesänselvitystä ja perinnönjakoa.

Testamenttia laadittaessa kartoitetaan testamentintekijän ja tämän puolison varallisuus, velat ja perillispiiri. Tämän jälkeen selvitetään, miten omaisuus kuoleman jälkeen osituksessa  ja perinnönjaossa lain mukaan jakaantuisi, mikäli testamenttia ja/tai avioehtosopimusta ei ole tehty.

Tämän jälkeen keskustellaan siitä, mikä on testamentintekijän tahto ja millä keinoin varmistetaan sen toteutuminen. Olennaista on havaita oikeudelliset ja käytännön elämän ongelmat ja ratkaista ne.

Testamentin tekeminen vain mallia tai testamenttityyppiä noudattaen voi jättää huomioimatta monta tärkeää yksityiskohtaa. Maallikolta saattavat myös termit (esim. hallintaoikeus / omistusoikeus) mennä sekaisin.

Testamenttia tehdessä tulee huomioida ne aviopuolison ja lasten oikeudet, joita ei testamentilla voi ohittaa. Lisäksi testamenttia tehdessä tulee ottaa huomioon mm. se, miten mahdolliset asunto- ja muut velat voidaan kattaa niin, että testamentti voidaan myös tosiasiallisesti toteuttaa. Velat maksetaan kuolinpesästä aina ensimmäisenä.

Neuvottelussa käydään läpi tyypillisimmät testamenttimääräykset ja kerrotaan käytännön kokemuksia erilaisista ongelmatilanteista ja siitä, miten ne ovat vältettävissä. Testamentin laadintaan kuuluu myös arvio siitä, minkälaisiin veroseuraamuksiin  testamentti johtaa.

Testamentilla voi vaikuttaa paitsi siihen, miten omaisuus jakaantuu perittävän kuoleman jälkeen, myös siihen, mitä tälle omaisuudelle käy perillisen mahdollisessa avioerossa.  Lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla tuntuu nykyään olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.  Vanhempien viisas ennakoiminen voi olla yllättävä apu, kun lapsi eroaa.

Testamentti on tehtävä tarkasti muotovaatimuksia noudattaen. Muussa tapauksessa testamentti voi olla pätemätön. Muun muassa todistajien esteettömyyteen on kiinnitettävä tarkasti huomiota. Muotovaatimuksista voi poiketa vain hätätilanteessa (ns. hätätilatestamentti, joka raukeaa kolmen kuukauden kuluttua esteen lakattua).

Testamentin laatiminen maksaa 250 eurosta eteenpäin. Testamentin tekeminen on järkevä sijoitus. Testamentin kohteena on testamentintekijän jäämistö, joten testamentti on taloudelliselta merkitykseltään elämän isoin oikeustoimi. Erityisesti tulkinnanvarainen testamentti voi vaikuttaa myös perheenjäsenten suhteisiin.

Testamentin tekeminen hyvissä ajoin on järkevää. Se, että testamentti laaditaan korkeassa iässä, on omiaan lisäämään testamenttiriitoja.

Testamentin peruuttaminen

Lain mukaan testamentti voidaan peruuttaa tekemällä uusi testamentti, hävittämällä testamentti tai muutoin selvästi ilmaisemalla, ettei testamentti enää vastaa perittävän tahtoa. Testamentin peruuttaminen ei ‒ toisin kuin sen tekeminen ‒ ole oikeustoimena määrämuotoon sidottu. Pätevän peruuttamisen edellytyksenä on ainoastaan, että peruuttamistahto on ilmaistu selvästi.

Mikäli perittävä tekee uuden testamentin, selvintä on, että testamenttiin merkitään, että uudella testamentilla peruutetaan edellinen testamentti. Mikäli näin ei toimita, voi yksittäistapauksessa syntyä vaikeita tulkintatilanteita erityisesti silloin, jos uuden testamentin määräykset eivät ole kokonaisuudessaan ristiriidassa aiemman testamentin kanssa. Jos vanhemman testamentin peruuttamisesta ei ole erikseen määrätty, voi lopputuloksena olla, että kahta testamenttia sovelletaan samanaikaisesti.