Testamentin tiedoksianto

Tiedoksiantovelvollisuus kuuluu testamentin saajalle.

Tiedoksianto on toimitettava antamalla perilliselle oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua todistettavasti. Haastemiehen välityksin tapahtuva tiedoksianto on yksi mahdollisuus.

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Tiedoksiantotoimia on siten yhtä monta kuin perillisiä. Yhden testamentin saajan suorittama tiedoksianto luetaan myös muiden testamentinsaajien hyväksi.

Testamentin tiedoksiannosta alkaa kulua kuuden kuukauden määräaika, jona aikana mahdollinen testamentin moitekanne on nostettava.

Saadakseen lakiosansa vähentymättömänä rintaperillisen on tehtävä testamentin saajalle kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksisaannista lakiosailmoitus.

Testamentin moitekanne

Testamentin moite on perillisen ajama kanne testamentin julistamisesta pätemättömäksi. Jos testamentin tekijä kuolee perillisettä, kuuluu moiteoikeus valtiolle.

Moiteperusteet on laissa tarkoin rajattu. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi muun muassa silloin, kun sitä ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa tai testamentintekijä ei ole ollut testamentintekokelpoinen.

Testamentti julistetaan pätemättömäksi vain moittijan osalta. Siten on mahdollista, että tuomioistuin ratkaisussaan katsoo, että testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti ja julistaa sen perillisen kanteen johdosta pätemättömäksi siltä osin kuin testamentti estää moittijaa saamasta perintöosuuttaan jäämistöstä. Jos perillisiä on vaikkapa kolme, joista vain yksi on ryhtynyt raskaaseen oikeudenkäyntiin, saa testamentissa nimetty edunsaaja jäämistöstä kaksi kolmasosaa.

Testamentin moitekanne voidaan nostaa vasta testamentintekijän kuoleman jälkeen.

Testamentin moitteelle varattu aika on kuusi kuukautta luettuna siitä, kun testamentti on laillisesti annettu perilliselle tiedoksi. Moitekanne on pantava aina vireille haasteella ennen määräajan päättymistä.

Muut testamenttikanteet

Perillinen voi riitauttaa testamentin myös muilla kuin nimenomaisilla moiteperusteilla. Tällöin kanne ei ole määräaikaan sidottu.