Avopuolisoiden välinen sopimus

Avopuoliso pitää itsellään oman omaisuutensa avoliiton aikana sekä sen jälkeen.

Avoliiton päätyttyä voidaan toimittaa avopuolisoiden omaisuuden erottelu.

Jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on yhteinen lapsi, voi avopuoliso avoliiton päätyttyä vaatia hyvitystä suoraan avoliittolain perusteella.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Yhteistalouden hyväksi annetuksi panostukseksi katsotaan:

  • työ yhteisen tai avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi
  • varojen käyttö yhteiseen talouteen
  • varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai
  • muu näin verrattava toiminta.

Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panostuksesta koitunut etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Hyvitysvaatimuksen perusteena voi olla mm. tehty rakennustyö tai elantomenojen maksaminen.

Puolisot voivat sopia ennakolta siitä, kuinka omaisuus tullaan erottelemaan. Sopimukseen voidaan kirjata, mitä avopuolisot omistivat ennen avoliittoa, yhteiset hankinnat ja niiden omistussuhteet sekä se, kuinka omaisuus erossa jaetaan.

Avopuolisot voivat myös sopia siitä, että kumpikaan tai toinen heistä ei tule vaatimaan hyvitystä avoliiton purkauduttua. Mahdollisiin hyvitysvaatimuksiin varautuminen on järkevää ennakointia. Hyvitysvaatimuksen voivat tehdä myös kuolleen avopuolison perilliset. 

Mikäli toinen puolisoista on esimerkiksi rahoittanut toisen puolison tekemää hankintaa tai antanut hänen hyväkseen työpanoksen, tästä panoksesta maksettavasta hyvityksestä on hyvä sopia jo etukäteen.

Sopimuksessa voidaan myös sopia esimerkiksi siitä, miten elinkustannuksia avoliiton aikana jaetaan.

Sopimus selkeyttää pelisäännöt ja antaa turvaa mahdollisessa erossa. Sopimuksen laatiminen maksaa alkaen 250 euroa.