Avopuolisoiden omaisuuden erottelu

Avoliittolain soveltamiseen piiriin kuuluvat avoliitot, jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta ja avoliitot, joissa avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Kumpikin avopuoliso pitää itsellään oman omaisuutensa avoliiton aikana sekä sen jälkeen.

Avoliiton päätyttyä voidaan toimittaa omaisuuden erottelu. Avoliitto päättyy eroon tai avopuolison kuolemaa.

Omaisuuden erottelussa todetaan kumpi puolisoista omistaa omaisuuden sekä tarvittaessa puretaan puolisoiden yhteisomistussuhde. 

Omistus osoitetaan esim. ostokuitilla, kauppakirjalla tai lainhuutotodistuksella. Jos ei voida selvittää, kummalle avopuolisolle omaisuus kuuluu, eivätkä avopuolisot ole muuta sopineet tai olosuhteet muuta osoita, irtain omaisuus katsotaan kuuluvan avopuolisoille yhteisesti yhtä suurin osuuksin.

Avoliittolain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. 

Yhteistalouden hyväksi annetuksi panostukseksi katsotaan:

  • työ yhteisen tai avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi
  • varojen käyttö yhteiseen talouteen
  • varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen; tai
  • muu näin verrattava toiminta.

Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panostuksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Hyvitystä voi vaatia myös kuolleen avopuolison perilliset.

Hyvitystä on vaadittava omaisuuden erottelussa tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta. Mikäli avopuolisoiden välillä ei ole tehty omaisuuden erottelua, hyvitysvaatimusta ei voi enää esittää, kun avoliiton päättymisestä avopuolison kuolemaan tai pysyvään erilleen muuttoon on kulunut yli kolme vuotta.

Avopuolisot voivat sopia omaisuuden erottelusta ja hyvityksestä keskenään. Jos sopiminen ei onnistu, erottelua varten voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja toimittaa omaisuuden erottelun ja päättää mahdollisesta hyvityksestä.

Puolisot voivat myös sopia ennakolta siitä, miten erottelu toimitetaan ja onko avopuolisoilla oikeutta vaatia hyvitystä toisiltaan.