Ylivelkainen kuolinpesä

Ylivelkaisessa kuolinpesässä pesän varat eivät riitä perittävän ja pesän velkojen maksuun. 

Ensin pesän varoista maksetaan vakuudelliset velat ja pesänselvitysvelat (muun muassa kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskulut). Vasta tämän jälkeen on muiden velkojien vuoro saada suoritusta saatavalleen.

Kun perunkirjoitus  on tehty, velkojiin kannattaa olla yhteyttä ja ehdottaa sopimusta siitä, kuinka paljon kullekin velkojalle kuolinpesästä maksetaan. Jos velkojien kanssa ei päästä sopimukseen, pesänselvittäjän hakeminen voi olla tarpeen.  Pesänselvittäjän hakeminen voi olla tarpeen myös silloin, kun pesässä on omaisuutta, joka tulee velkojen kattamiseksi realisoida.

Kuolinpesän osakkaat eivät pääsääntöisesti vastaa perittävän velasta, vaan velat katetaan kuolinpesän varoista.  

Perunkirjoitusvelvollinen osakas voi kuitenkin joutua vastuuseen vainajan velasta, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa. Samoin osakas, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan, voi joutua vastuuseen vainajan velasta. 

Alle 18-vuotias tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja, ei voi joutua henkilökohtaisesti vastaamaan vainajan veloista.

Mikäli henkilökohtainen velkavastuu on päässyt syntymään, siitä vapautuminen on mahdollista, jos kuolinpesän osakas pystyy osoittamaan, ettei hänen laiminlyönnistään tai menettelystään ole aiheutunut velkojalle vahinkoa.

Käräjäoikeudelta voi tarvittaessa hakea julkista haastetta velkojille, jos on epäselvyyttä siitä, ovatko kaikki vainajan velat tiedossa. Julkista haastetta kannattaa hakea erityisesti silloin, kun ei ole tiedossa sitä, onko pesä ylivelkainen vai ei. 

Ylivelkaisessa kuolinpesässä kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Perunkirjoituksen ja pesänselvityksen kustannukset maksetaan pesän varoista päältä.  

Ota yhteyttä. Me hoidamme asian alusta loppuun saakka ja sinulla on yksi huoli vähemmän.