Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Määräajalle voi verottajalta hakea pidennystä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja perusteltava.

Perunkirjoituksesta laaditaan asiakirja, jonka nimi on perukirja. 

Perukirja ei ole vain yksinkertainen luettelo kuolinpesän osakkaista, varoista ja veloista. Perunkirjoituksen yhteydessä tulee ottaa kantaa moneen ositukseen ja perinnönjakoon ja sitä kautta perintöverotukseen vaikuttavaan seikkaan.

Perukirjaan merkitään mm.  

  • avio-oikeutta koskevat tiedot

  • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän osituksessa tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille

  • pitääkö leski hallinnassaan puolisoiden yhteisen kodin

  • testamenttia koskevat tiedot (testamentin lainvoimaisuus, lakiosavaatimukset yms.)

  • ennakkoperinnöt

  • perinnöstä luopumiset

Joskus myös pelkät perusasiatkin ovat monimutkaisempia kuin miltä ne päällepäin näyttävät. Sen ratkaiseminen, kuka on kuolinpesän osakas, voi olla haastavaa muun muassa testamentin sanamuodon johdosta. Myös omaisuuden arvostaminen voi vaatia ammattitaitoa.

Ammattitaitoisesti laadittu perukirja helpottaa kuolinpesän hallintoa, ositusta ja perinnönjakoa. Perukirjaa tarvitaan mm. silloin, kun kuolinpesän nimissä asioidaan pankissa tai omaisuutta halutaan rekisteröidä perinnönsaajan nimiin (mm. lainhuuto). Perukirja on asiakirja, johon usein palataan vielä vuosien ja vuosikymmentenkin jälkeen. 

Perunkirjoituksen kustannukset maksetaan kuolinpesän varoista.

Perunkirjoituksen yhteydessä on mahdollista toimittaa myös ositus ja perinnönjako. Osituksen ja perinnönjaon tekeminen perunkirjoituksen yhteydessä on kustannustehokasta ja selkiyttää tilannetta.

Toimistollamme on vankka kokemus perunkirjoitusten ja niihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisessa.

Sovimme kuolinpesän osakkaiden kanssa siitä, miten perunkirjoitusta varten tarvittava asiakirja-aineisto hankitaan, miten perunkirjoituksen luonnos käydään osakkaiden kanssa läpi ennen perunkirjoitustilaisuutta ja miten perukirja toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen eri tahoille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous perunkirjoituksesta. Perunkirjoituspalkkiomme alkavat 700 eurosta (sis. alv).

Pitääkö perunkirjoitukseen osallistua?

Osakkaan ei ole välttämätöntä osallistua perukirjoitukseen. Riittävää on, että kaikki osakkaat on kutsuttu. Perunkirjoituksessa on oltava paikalla pesänilmoittajana toimiva henkilö (yleensä leski/osakas) ja perunkirjoituksen uskotut miehet.

Osakas voi valtuuttaa jonkun toisen edustamaan itseään perunkirjoituksessa. Valtuuttaa voi mm. toisen kuolinpesän osakkaan. Osakas voi ottaa perunkirjoitukseen mukaan itselleen myös avustajan. Valtuutetun tai avustajan ei tarvitse olla lakimies.

Perunkirjoitukseen on suositeltavaa osallistua. Tilaisuudessa osakas saa hyödyllisiä tietoja kuolinpesän tilanteesta.

Perunkirjoituksen yhteydessä keskustellaan pesän hallinnosta ja jatkotoimista. Keskustelu ja asioista sopiminen on helpompaa, kun kaikki osakkaat ovat paikalla. Perunkirjoituksen yhteydessä usein laaditaan kuolinpesän hoitoa varten tarvittavia valtakirjoja, joihin vaaditaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Allekirjoituksen voi toki hankkia kirjepostikin kautta, mutta tämä monimutkaistaa asioiden hoitoa.

Jos osakas ei pääse paikalle perunkirjoitukseen, voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteys vaikka Skype:n kautta. Joskus on tehty niin, että osakas osallistuu puhelimitse siten, että linja on auki osakkaan kanssa koko perunkirjoituksen ajan.

Mikäli aikomuksenasi ei ole osallistua perunkirjoitukseen, kannattaa perukirjasta pyytää luonnos etukäteen ja pyytää myös valmiin perukirjan kappale / kopio. Näin pysyt informoituna tilanteesta.

Yksinkertainen PERUKIRJAMALLI

Katso myös muu osaamisemme.